Bizwork | Web Design & Web Development

Bizwork เราได้มีบริการรับจัดทำเว็บไซต์ในรูปแบบต่างๆ ตามรายละเอียดด้านล่าง ท่านสามารถเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ง่ายๆ สามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมเนื้อหาได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมก็สามารถมีเว็บไซต์ได้ โดยรูปแบบของเว็บไซต์มี ดังนี้


Static Package
เป็นการออกแบบเว็บไซต์ที่มีการนำเสนอข้อมูลแบบตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีข้อมูลไม่มาก
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WordPress Package
เป็นเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนาโดยผ่านระบบ CMS
ที่สามารถจัดการเนื้อหาบทความต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Joomla Package
เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ระบบ CMS ในการจัดสร้างเนื้อหาบทความ รวมทั้งรูปแบบของเว็บไซต์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)
โฮสติ้งของเราสามารถติดตั้ง CMS ได้หลายระบบ ในส่วนด้านล่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ CMS ที่สามารถติดตั้งและใช้งานได้เต็มรูปแบบบนโฮสติ้งของเรา บริการของเว็บโฮสติ้งของเรามี CMS ให้เลือกใช้หลายระบบ และรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า สามารถติดตั้งและใช้งานได้เต็มรูปแบบบนเซิฟเวอร์ของเรา รวมถึงท่านที่ต้องการเว็บโฮสติ้งแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงใดๆมาก สามารถใช้ static package ของเราได้

Content Website E-Commerce Website
13-joomla virtue
wp open

Host Package
เริ่มต้น
2,500-5,500 บาท/ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Website Package
เริ่มต้น
6,000-8,000 บาท/ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ลูกค้าบางส่วนที่ใช้บริการของทางเว็บไซต์
customer_01customer_02customer_03customer_04customer_05customer_06
customer_08customer_09customer_10customer_11