เงื่อนไขในการให้บริการ

บริษัท เอชพีจี เทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้บริการจัดทำเว็บไซต์ Bizwork.net เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ซึ่งต่อไปนี้ขอแทนตัวผู้ให้บริการว่า “ผู้ให้บริการ” และแทนตัวลูกค้าว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยก่อนเข้าใช้บริการ “ผู้ใช้บริการ” ได้ศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้หรือข้อตกลงอื่นใดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนเข้าใช้บริการแล้ว ทั้งนี้เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงใจที่จะขอใช้บริการของบริษัท เอชพีจี เทคโนโลยี จำกัด “ผู้ใช้บริการ” ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด ดังนี้

  1. “ผู้ให้บริการ” จะดูแลระบบการทำงานและระบบเครือข่ายของบริษัทฯ ให้เป็นไปในสภาพปกติ และใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ “ผู้ใช้บริการ” เข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการที่ใช้อยู่ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี การเข้าถึงหรือการใช้งานประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งอาจอยู่นอกเหนือการดูแลหรือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น วงจรเชื่อมต่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านอาจขัดข้องชั่วคราว หรือสัญญาณจาก “ผู้ใช้บริการ” ไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจผิดปกติ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น ทางทีมงานของบริษัทฯ จะประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เว็บไซต์ของ “ผู้ใช้บริการ” สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
  2. “ผู้ให้บริการ” ของดการให้บริการกับ “ผู้ใช้บริการ” กรณีในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมาย การละเมิดลิขสิทธิ์ ขนบธรรมเนียม ศีลธรรม และสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งผู้ที่ทำการส่งอีเมล์ขยะ หรือการ Spam ในทุกรูปแบบ เช่น spam mail, spam web board, spamvertise web site และอื่นๆ ไปยังผู้ที่ไม่ประสงค์จะรับอีเมล์หรือข้อมูลข่าวสารจากผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งที่ใช้ทรัพยากรของระบบในส่วนใดๆ เกินกว่าร้อยละสิบติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง รวมถึง “ผู้ใช้บริการ” ที่ดำเนินการเจาะเข้าไปในระบบเครือข่ายในส่วนที่เป็นของระบบหรือเว็บไซต์ของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย การนำโปรแกรมจากภายนอกมารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN และอื่นๆ หากพบกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับลูกค้านั้น และจะงดให้บริการกับ “ผู้ใช้บริการ” เหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าดำเนินการหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมายตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด
  3. “ผู้ให้บริการ” ของดให้บริการแก่ผู้ที่ไม่ดูแลการทำงานของ Script หรือ Web Application ภาษาใด ๆ ก็ตามที่เกิดผลเสียต่อระบบ หรือ “ผู้ใช้บริการ” รายอื่น ทาง “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ารายอื่นถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ script เหล่านั้น
  4. เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงใจที่จะใช้บริการของบริษัทฯ “ผู้ใช้บริการ” ต้องชำระค่าบริการในการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ให้กับบริษัทฯ เป็นจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 “ผู้ใช้บริการ” ชำระเงินให้เรียบร้อย “ผู้ให้บริการ” จึงจะเริ่มดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ และครั้งที่ 2 เมื่อ “ผู้ให้บริการ” ได้จัดส่งงานเรียบร้อยแล้วให้กับ “ผู้ใช้บริการ”
  5. หากระหว่างดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ ”ผู้ใช้บริการ” มีความประสงค์ต้องการขอยกเลิกการใช้บริการ “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนค่าบริการที่ได้ชำระไว้แล้วในครั้งที่ 1 (ตามข้อ 4) ยกเว้นแต่จะได้รับแจ้งยกเลิกการใช้บริการภายในเวลา 3 วันนับจากวันที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ตกลงเริ่มใช้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการจะคืนค่าดำเนินการให้เป็นจำนวน 70% ของจำนวนเงินที่ “ผู้ให้บริการ” ชำระมาแล้วในครั้งที่ 1
  6. บริษัท เอชพีจี เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ใช่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงความเสียหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของ “ผู้ใช้บริการ” เองไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  7. “ผู้ใช้บริการ” จะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้บริษัท เอชพีจี เทคโนโลยี จำกัด เสียหายจากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัท เอชพีจี เทคโนโลยี จำกัด ทั้งสิ้น
  8. “ผู้ใช้บริการ” ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว และเห็นชอบทุกประการ “ผู้ใช้บริการ” จึงใช้บริการของ www.bizwork.net ภายใต้การดำเนินการของบริษัท เอชพีจี เทคโนโลยี จำกัด